Mudiad Meirthrin workshop einir
CAm wrth Gam
Homestart Ceredigion
Mudiad Meithrin Dylsexia workshop

Croeso i dudalen digwyddiadau Hyfforddiant a Ymgynghoriad Enfys.
I weld ein rhaglen hyfforddi gyfredol i ysgolion, cliciwch ar y linc: 2018 - 2019 o lyfrynnau digwyddiadau.

Os na allwch wneud unrhyw un o'r dyddiadau yn y llyfryn hyfforddi, byddai Hyfforddiant a Ymghynghoriad Enfys yn fwy na pharod i ddarparu hyfforddiant yn eich lleoliad.
Rydym hefyd yn hapus i ddatblygu rhaglen/gweithdy i gwrdd â'ch anghenion sefydliadol, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.
Cliciwch ar y symbol + i ehangu a darllen mwy am bob digwyddiad.

 

taflen a4 enfys2 Cymraeg

Deall Awtistiaeth i Reolwyr

Disgrifiad:

Deall Awtistiaeth i Reolwyr 

Bydd y cwrs hyfforddi hwn yn rhoi gwell dealltwriaeth i chi o awtistiaeth (gan gynnwys syndrom Asperger) ac yn cynyddu eich hyder yn eich gallu i reoli eich cyflogai ag awtistiaeth yn effeithiol.
 
Trwy ymarferion grŵp a deunyddiau byddwch yn dysgu mwy am awtistiaeth yn ogystal â'r ymadroddion a'r derminoleg gywir. Byddwch yn cael cyfle i gwrdd â rheolwyr eraill o weithwyr sydd ag awtistiaeth a thrafod y gwahanol ffyrdd y gall awtistiaeth effeithio ar rywun yn y gweithle. Bydd yr hyfforddiant yn nodi strategaethau rheoli a all helpu i atal neu fynd i'r afael ag unrhyw faterion yn y gweithle.

Nodau allweddol

Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r cyfle i chi:

 • cynyddu eich dealltwriaeth o awtistiaeth a'i effaith ar rywun yn y gweithle
 • trafod materion neu bryderon cyfredol sy'n ymwneud â'ch cyflogai ag awtistiaeth
 • cynyddu eich hyder wrth reoli eich cyflogai ag awtistiaeth
 • dysgu sut i lunio a gweithredu strategaethau rheoli priodol
 • egluro'r cysyniad o addasiadau rhesymol a'r Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

 

 
 

Deall Dyslecsia i Reolwyr

Disgrifiad

Deall Dyslecsia i Reolwyr 

Gellir cynnig gweithdy ymwybyddiaeth dyslecsia (hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn) ar eich safle:
 
Mae'n ymdrin â'r meysydd allweddol canlynol:
 
 • Dyslecsia a dyspracsia
 • Sut y gall yr anableddau ' cudd ' hyn effeithio ar berfformiad staff a gwaith
 • Sut i ddatblygu dull arfer gorau o weithio gyda chydweithwyr â dyslecsia neu dyspracsia.

Mae'r pynciau a drafodir yn cynnwys:

 • Y fframwaith cyfreithiol, gan gynnwys y Ddeddf Cydraddoldeb a'r Ddeddf Diogelu data
 • Sut mae newidiadau yn yr amgylchedd gwaith yn effeithio'n arbennig ar staff ag anhwylderau niwro-amrywiol
 • Sut mae dyslecsia a dyspracsia yn effeithio ar effeithlonrwydd yn y gwaith
 • Adnabod ac asesu
 • Ymyrraeth ac addasiadau ar wahanol lefelau: unigol, tîm a sefydliadol
 • Addasiadau rhesymol ar wahanol gyfnodau cylch bywyd cyflogaeth: recriwtio, datblygu staff & arfarnu, hyrwyddo
 • Datrysiadau TG a chymorth a chyllid mynediad at waith
 
 
 

Ymwybyddiaeth Awtistiaeth (Blynyddoedd Cynnar)

Disgrifiad

Ymwybyddiaeth Awtistiaeth (Blynyddoedd Cynnar)  

Bydd yr hyfforddiant hwn yn rhoi gwell dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth i chi o awtistiaeth a'r ffordd y mae'n effeithio ar blant yn eich lleoliad.
 
Hyfforddiant sylfaenol ar ymwybyddiaeth o awtistiaeth i bob aelod o staff ym mhob lleoliad blynyddoedd cynnar, p'un a ydynt yn gweithio'n uniongyrchol gyda phlant ag awtistiaeth ai peidio. Bydd pawb sy'n cymryd rhan yn gallu:
 • Nodi'r pedwar maes allweddol o wahaniaeth y mae angen eu hystyried wrth weithio gyda phlant ar y sbectrwm awtistiaeth.
 • Gwybod y gall llawer o blant ar y sbectrwm awtistiaeth fod yn anarferol o sensitif i olygfeydd bob dydd, synau, cyffyrddiad, blasu ac arogleuon gall hyn effeithio ar eu dysgu a'u cyflwr emosiynol.

 

Ymwybyddiaeth Awtistiaeth i Ysgolion

Disgrifiad

Ymwybyddiaeth Awtistiaeth i Ysgolion

Hyfforddiant ymwybyddiaeth sylfaenol o awtistiaeth ar gyfer pob aelod o staff mewn lleoliad oed ysgol. Mae hyn yn cynnwys athrawon, cynorthwywyr addysgu, staff trafnidiaeth, staff amser cinio, uwch reolwyr, llywodraethwyr a staff gwasanaeth fel gweinyddwyr. Bydd pawb sy'n cymryd rhan yn gallu:

 • Nodi'r pedwar maes allweddol o wahaniaeth y mae angen eu hystyried wrth weithio gyda phlant ar y sbectrwm awtistiaeth.
 • Datblygu ymwybyddiaeth o'r gwahaniaethau synhwyraidd a chyfathrebu y gall disgyblion eu profi.

 

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn y Gweithle

Disgrifiad:

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn y Gweithle

Mae'r cwrs yn rhoi cyflwyniad i Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac yn manylu ar bob un o'r nodweddion gwarchodedig fel y gallwch ddysgu mwy amdanynt, a sut i osgoi gwahaniaethu drwy eich geiriau a'ch gweithredoedd. Mae'r cwrs yn edrych ar ba ymddygiad sy'n cael ei wahardd gan y Ddeddf Cydraddoldeb a'i nod yw eich helpu i hyrwyddo amgylchedd gwaith tecach, mwy goddefgar ac amrywiol.

Nodau'r cwrs

Erbyn diwedd y cwrs hwn bydd y dysgwyr yn:

 • Deall eu cyfrifoldebau yn y gweithle fel y nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010.
 • Meddu ar wybodaeth am y nodweddion gwarchodedig a gwmpesir gan y gyfraith.
 • Deall beth mae gwahaniaethu yn ei olygu a gallu adnabod y gwahanol fathau.
 • Deall yr hyn a ystyrir yn ymddygiad gwaharddedig yn y Ddeddf Cydraddoldeb.
 • Bod yn ymwybodol o bwysigrwydd hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth er mwyn i'r gweithle allu bod yn fwy goddefgar a deall.

 

 
Please enter your name.
Please enter a subject.
Please enter a message.

Bydd eich manylion yn cael eu cadw at ddibenion gweinyddol yn unig. Drwy gytuno i'n telerau rydych chi'n cytuno i un o'n cynghorwyr hyfforddiant gysylltu â chi.

 

You must accept the Terms and Conditions.