Hyfforddiant ac Ymgynghoriad Enfys

Gwasanaethau asesu ac ymgynghori ym maes dyslecsia ac awtistiaeth

Mae Hyfforddiant ac Ymgynghoriad Enfys yn ymfalchïo mewn cynnig cyngor a hyfforddiant proffesiynol, cyfeillgar a dwyieithog ym mhob agwedd ar anawsterau dysgu penodol ac awtistiaeth.

Hyfforddiant: Mae Enfys yn darparu hyfforddiant i ysgolion, darparwyr blynyddoedd cynnar, colegau, a busnesau o bob maint, yn cynnwys:

 • Gweithdai Ymwybyddiaeth Awtistiaeth
 • Awtistiaeth i Reolwyr
 • Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth ar gyfer staff Gwasanaethau Cwsmeriaid
 • Ymwybyddiaeth Dyslecsia
 • Gweithdai Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae hyfforddiant ac Ymgynghoriad Enfys yn fwy na pharod i ddatblygu rhaglen wedi ei theilwra at anghenion sefydliadol. I gael rhagor o wybodaeth gweler ein tudalen ' digwyddiadau'.

Trefniadau mynediad: Mae'r cwmni hefyd yn rhoi cymorth i Gydlynwyr Anghenion Arbennig ysgolion uwchradd wrth gynnal asesiadau trefniadau mynediad (Access Arrangements Assessments). Mae gan bob un o'n Haseswyr dystysgrifau ymarfer asesu SpLD cyfredol (APC) a gwiriadau cyfredol y Swyddfa Cofnodion Troseddol ac maent yn mynychu hyfforddiant CPD yn rheolaidd.

Asesiadau Dyslecsia: Mae Asesiadau Diagnostig Llawn a sgrinio ar gyfer dyslecsia ar gael, ar gyfer plant ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd ac oedolion sydd am fanteisio ar lwfans myfyrwyr anabl (DSA) ym Mhrifysgolion.

Cymorth Cyflogaeth: Mae hyfforddwyr Enfys wedi derbyn hyfforddiant arbenigol ac hefyd yn dal cymwysterau cyfredol ar anghenion arbennig. Mae pob un yn brofiadol wrth gyflwyno sesiynau hyfforddi yn eich gweithle neu mewn digwyddiadau allanol. Bydd y sesiynau hyn yn helpu'r gweithiwr i ddatblygu strategaethau ymdopi llwyddiannus a gwella perfformiad yn gyffredinol. Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant ymwybyddiaeth i'r sefydliad cyfan sy'n ymdrin â chydnabyddiaeth, addasiadau rhesymol a rhwymedigaethau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Mae ein hyfforddiant i gyd yn hwyl, yn rhyngweithiol a bydd yn gadael argraff barhaol.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau a ddarparwn, cliciwch ar ein tudalen ' gwasanaethau’.

"DIolch Einir am gyflwyniadau difyr ac addysgiadol iawn am awtistiaeth; heb os, bydd y wybodaeth a gyflwynwyd gennyt o gymorth i'n staff a'n ymgeiswyr wrth weithio â phlant a phobol ifanc yn y dyfodol. Roedd pawb wedi llwyr fwynhau'r sesiynau.. "

Angharad Llwyd-Jones

Dirpwy Reolwr Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol a Chynllun Ysgolion Cam wrth Gam. Mudiad Meithrin. 

 "Diolch Einir am ymweld â ni yn Homestart-Ceredigion a chynnal sesiwn ar awtistiaeth, codi ymwybyddiaeth a helpu ein gwirfoddolwyr i gefnogi teuluoedd yn fwy effeithiol. Roedd yn fore diddorol a phleserus, Diolch eto."


Avril Gartland
Homestart-Ceredigion

"Cafwyd sesiwn rhagorol gan Einir Trimble yma yn y Brifysgol ar gyfer yr Hyfforddeion TAR Uwchradd. Roedd defnydd diddorol, amrywiol, gwych, a phwrpasol o adnoddau gweledol, fideos, profiad dysgu, cyfle i drafod a digon o syniadau ymarferol i ’w defnyddio mewn ysgol. Roedd yr Hyfforddeion i gyd wedi elwa yn fawr o’r sesiwn a wedi dysgu cymaint am awtistiaeth a fydd yn sicr yn eu galluogi i fod yn ddarpar athrawon mwy effeithiol."

Manon Lewis.

Tiwtor Hanes a Daearyddiaeth TAR. 

Prifysgol Aberystwyth 

Sylfaenydd a Phrif Ymgynghorydd:

Mae Einir Dwyfor Trimble yn Athrawes Arbenigol sy’n meddu ar gymwysterau llawn Cymdeithas Dyslecsia Prydain a statws AMBDA. Mae Einir yn aelod llawn o PATOSS (Professional Association of Teachers of Students with Learning Difficulties) ac mae ganddi dystysgrif asesu ac addysgu PATOSS.

Graddiodd mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Astudiaethau Ewropeaidd. Mae hefyd yn Athrawes Gymwysedig sy’n meddu ar dystysgrifau ôl-raddedig mewn Ymarfer Proffesiynol Uwch ar gyfer Athrawon Arbenigol a Dysgu Dyslecsia, a Diploma ôl-raddedig mewn Awtistiaeth (Plant) .

Mae gan Einir 15 mlynedd o brofiad fel athrawes ysgol gynradd ac yna fel athrawes arbenigol oedd yn gyfrifol am Ganolfan Adnoddau Awtistiaeth Ceredigion. Bu Einir hefyd yn gweithio i ERW fel Arweinydd Dysgu Anghenion Dysgu Ychwanegol.

37623559_10155389426262032_5696280692208435200_n

 • BA (Anrhydedd) (Llenyddiaeth Saesneg ac Astudiaethau Ewropeaidd)
 • (TAR) Cynradd
 • Tystysgrif ôl-raddedig (Addysgu Dysgwyr Dyslecsig)
 • Tystysgrif ôl-raddedig (Ymarfer Proffesiynol Uwch ar gyfer Athrawon Arbenigol)
 • Diploma ôl-raddedig (Plant Awtistig)
 • AMBDA (Associate Member of British Dyslexia Association)
 • PATOSS: Aelod Llawn (IF8182)
ac1

Asesiad Dyslecsia

Mae Hyfforddiant ac Ymgynghoriad Enfys yn cynnig asesiad dyslecsia llawn ar gyfer oedolion a phlant dros 7.

voice-of-employee

Cymorth Cyflogaeth

Mae Hyfforddiant ac Ymgynghoriad Enfys yn gallu cynnig cymorth i’r gweithiwr i ddatblygu strategaethau ymdopi llwyddiannus a gwella perfformiad yn gyffredinol.

ac3

Gwasanaeth Hyfforddi

Mae gwasanaethau hyfforddi Enfys yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi ar gyfer y blynyddoedd cynnar, ysgolion, darparwyr addysg ôl-16 a sefydliadau.