Ein Cyrsiau

Cyrsiau Ymwybyddiaeth Awtistiaeth:

 • Blynyddoedd Cynnar
 • Ysgolion
 • Ôl 16
 • Adnoddau Dynol
 • Rheolwyr
 • Swyddi yn ymwneud ar gyhoedd

Hyfforddiant ac Ymgynghoriaeth Enfys

* Newydd * Cwrs Agored Cymru: Deall y Sbectrwm Awtistig

Mae hyfforddiant Enfys wedi cael ei gymeradwyo i gynnal y cymwysterau a'r modiwlau sydd wedi'u hachredu gan Agored Cymru.

Mae'r cwrs wedi'i anelu at unrhyw un a hoffai wybodaeth fanwl o'r sbectrwm awtistiaeth, sut mae'n effeithio ar unigolion a'r ffyrdd gorau o gefnogi drwy addasu ein cyfathrebu, yr amgylchedd a bod yn ymwybodol o sbardunau synhwyraidd.

Cod uned: PT12CY126
Lefel: 2
Gwerth credyd: 2
Hyd: 2 ddiwrnod a amser darllen yn y cartref
Aseiniad i'w gwblhau a'i anfon i mewn ar ôl y cwrs i ennill tystysgrif CPD

Bydd y cwrs yn ymdrin â'r canlynol:

Deall yr anawsterau y gall unigolion sydd â chyflyrau sbectrwm awtistig eu profi. (ASC)
Disgrifiwch yr anawsterau a allai gael eu profi gan unigolion sydd â ASC i gynnwys:

 • cyfathrebu ac iaith
 • rhyngweithio cymdeithasol a pherthnasoedd
 • anhyblygrwydd a cyfyngder
 • prosesu synhwyraidd
 • nodweddion ymddygiad

Deall pwysigrwydd y sbectrwm awtistig wrth gefnogi unigolion sydd a awtistiaeth.

         Disgrifio pam mae'r sbectrwm awtistig yn bwysig o ran cefnogi unigolion.

         Disgrifio pam y gellir ystyried awtistiaeth fel sbectrwm o gyflyrau

Deall sut i gefnogi unigolion ag awtistiaeth.

        Disgrifio ffyrdd o gefnogi unigolion sydd ag awtistiaeth mewn perthynas â:

 • teuluoedd,
 • rhieni a gofalwyr,
 • dysgu ac addysg,
 • amgylchedd
 • strwythurau a threfn
 • gwasanaethau
 • cyfathrebu

Cwrs Ymwybyddiaeth Awtistiaeth

Mae'r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i awtistiaeth, gan alluogi cyfranogwyr i ddechrau uniaethu a dechrau ystyried sut i addasu eu hymarfer gyda strategaethau defnyddiol.


Mae'r cwrs yn addas ar gyfer unrhyw un sydd eisiau cynyddu ei ddealltwriaeth o awtistiaeth a strategaethau i gefnogi unigolion.


Bydd y cwrs yn ymdrin â'r pwyntiau canlynol:

 • hanes byr o awtistiaeth
 • nodweddion allweddol-deall y prif wahaniaethau (y cyfeirir atynt yn aml fel y ' triawd o amhariadau ')
 • gwahaniaethau synhwyraidd cyffredin
 • bydd cyfranogwyr yn gadael gyda strategaethau defnyddiol i helpu gydag anawsterau cyfathrebu, cymdeithasol a synhwyraidd.

Cwrs Ymwybyddiaeth Awtistiaeth: Adnoddau Dynol a Rheolwyr

Gall person sydd ar y sbectrwm awtistiaeth ddod â rhinweddau rhagorol i'r gweithle. Gellir colli'r rhinweddau hyn os nad yw'r cyflogai'n cael cymorth priodol oherwydd diffyg ymwybyddiaeth o awtistiaeth.


Bydd y cwrs hwn yn cefnogi cyflogwyr yn rôl rheolwyr neu swyddogion adnoddau dynol, gyda'r ddealltwriaeth gywir o'r sbectrwm awtistiaeth, sut mae'r sbectrwm awtistiaeth yn effeithio ar unigolion a pha gymorth y bydd ei angen arnynt o'r pwynt recriwtio cychwynnol, hyd at perthnasoedd gyda chydweithwyr, addasu'r amgylchedd, a chyflwyno strategaethau a threfn.


Bydd y cwrs yn cynnwys y canlynol:

 • cyflwyniad i gyflwr y sbectrwm awtistiaeth
 • nodweddion allweddol-deall y prif wahaniaethau a geir mewn pobl sydd â chyflwr sbectrwm awtistiaeth
 • gwahaniaethau synhwyraidd
 • amodau cyd-ddigwydd
 • deall y manteision a chynyddu eich hyder o gyflogi pobl ag awtistiaeth
 • egluro'r cysyniad o addasiadau rhesymol a ' r Ddeddf Cydraddoldeb 2010
 • addasu'r gweithle, cyfweliadau, camau recriwtio, datblygu strategaethau i ddarparu strwythurau a threfn

Cwrs Ymwybyddiaeth Awtistiaeth: Swyddi yn ymwneud ar gyhoedd

Wrth weithio yn lletygarwch byddwch yn cwrdd â phob math o bobl. Teuluoedd, cyplau, pobl fusnes, a gyda chyfradd o tua un o bob 100 o bobl, siawns ydych chi wedi delio â rhywun ar y sbectrwm awtistig, boed yn oedolyn neu'n blentyn.

Mae pobl awtistig, fel pawb, i gyd yn wahanol, ond mae rhai pethau y gallwch eu gwneud i helpu i wneud aros mewn lle anghyfarwydd yn fwy cyfforddus ac yn llai gofidus.

Bydd y cwrs yn cynnwys y canlynol:

 • cyflwyniad i ASD
 • nodweddion allweddol
 • gwahaniaethau synhwyraidd
 • addasiadau y gellir eu gwneud i'r amgylchedd, cymhorthion cyfathrebu ac addasiadau synhwyraidd. 
 • rhannu strategaethau ac awgrymiadau ymarferol i staff o ran swyddi blaen tŷ, ffreutur/bwytai, staff sy'n rhyngweithio â phlant ac awgrymiadau ar gyfer diogelwch a chynorthwyo unigolion gofidus.

Cwrs Ymwybyddiaeth Awtistiaeth: Y Blynyddoedd Cynnar

Mae'r cwrs hwn yn rhoi ymwybyddiaeth o awtistiaeth ac mae wedi'i anelu at staff sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli mewn lleoliad blynyddoedd cynnar.


Bydd y cwrs yn ymdrin â'r pwyntiau canlynol:

 • nodi'r pedwar maes gwahaniaeth allweddol y mae angen eu hystyried wrth weithio gyda phlant ar y sbectrwm awtistiaeth.
 • gwybod pa mor bwysig yw deall y plentyn unigol ar y sbectrwm awtistiaeth a'i broffil o gryfderau a gwendidau.
 • nodi'r meysydd allweddol i helpu plant ar y sbectrwm awtistiaeth i adeiladu perthynas gadarnhaol gyda staff a'u cyfoedion.
 • gwybod y gall llawer o blant ar y sbectrwm awtistiaeth fod yn anarferol o sensitif i olygfeydd, synau, cyffyrddiadau, blasau ac arogleuon bob dydd.

Cwrs Ymwybyddiaeth Awtistiaeth: Ysgolion

Anelir y cwrs hwn at y lleoliad addysg oedran ysgol, gwasanaethau prif ffrwd ac arbenigol.

Mae hyn yn cynnwys athrawon, cynorthwywyr addysgu, staff cludiant, staff amser cinio, uwch reolwyr, llywodraethwyr a staff gwasanaeth megis gweinyddwyr.


Bydd pawb sy'n cymryd rhan yn gallu:

 • nodi'r pedwar maes allweddol o wahaniaethau y mae angen eu hystyried.
 • gwybod pa mor bwysig yw deall disgyblion a'u proffil o'r cryfderau a'r meysydd i'w datblygu.
 • nodi'r meysydd allweddol i helpu disgyblion ar y sbectrwm awtistiaeth i adeiladu perthynas gadarnhaol gyda chyfoedion, teuluoedd a phobl yn eu cymuned.
 • datblygu ymwybyddiaeth o'r gwahaniaethau synhwyraidd a chyfathrebu y gall disgyblion eu profi.

Cwrs Ymwybyddiaeth Awtistiaeth: ôl-16

Bydd yr hyfforddiant hwn yn rhoi cyflwyniad i awtistiaeth i unigolion mewn addysg ôl-16.

Byddai'r hyfforddiant yn ddelfrydol ar gyfer staff addysgu a chymorth, staff swyddfa, arlwywyr, gofalwyr, staff trafnidiaeth, llywodraethwyr, cyflogwyr a chynghorwyr gyrfaoedd.


Bydd pawb sy'n cymryd rhan yn gallu:

 • deall y pedwar maes gwahaniaeth allweddol y mae angen eu hystyried wrth weithio gyda phobl ifanc ar y sbectrwm awtistiaeth.
 • gwybod pa mor bwysig yw deall y person ifanc ar y sbectrwm awtistiaeth a'i broffil o gryfderau a meysydd i'w datblygu.
 • nodi'r meysydd allweddol i helpu pobl ifanc ar y sbectrwm awtistiaeth i feithrin cydberthnasau cadarnhaol â staff, cyfoedion a phobl yn eu cymuned.
 • datblygu ymwybyddiaeth o'r gwahaniaethau synhwyraidd a chyfathrebu y gall pobl ifanc ar y sbectrwm awtistiaeth eu profi.

"DIolch Einir am gyflwyniadau difyr ac addysgiadol iawn am awtistiaeth; heb os, bydd y wybodaeth a gyflwynwyd gennyt o gymorth i'n staff a'n ymgeiswyr wrth weithio â phlant a phobol ifanc yn y dyfodol. Roedd pawb wedi llwyr fwynhau'r sesiynau.. "

Angharad Llwyd-Jones

Dirpwy Reolwr Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol a Chynllun Ysgolion Cam wrth Gam. Mudiad Meithrin. 

 "Diolch Einir am ymweld â ni yn Homestart-Ceredigion a chynnal sesiwn ar awtistiaeth, codi ymwybyddiaeth a helpu ein gwirfoddolwyr i gefnogi teuluoedd yn fwy effeithiol. Roedd yn fore diddorol a phleserus, Diolch eto."


Avril Gartland
Homestart-Ceredigion

"Cafwyd sesiwn rhagorol gan Einir Trimble yma yn y Brifysgol ar gyfer yr Hyfforddeion TAR Uwchradd. Roedd defnydd diddorol, amrywiol, gwych, a phwrpasol o adnoddau gweledol, fideos, profiad dysgu, cyfle i drafod a digon o syniadau ymarferol i ’w defnyddio mewn ysgol. Roedd yr Hyfforddeion i gyd wedi elwa yn fawr o’r sesiwn a wedi dysgu cymaint am awtistiaeth a fydd yn sicr yn eu galluogi i fod yn ddarpar athrawon mwy effeithiol."

Manon Lewis.

Tiwtor Hanes a Daearyddiaeth TAR. 

Prifysgol Aberystwyth