Mudiad Meirthrin workshop einir
CAm wrth Gam
Homestart Ceredigion
Mudiad Meithrin Dylsexia workshop

Welcome to the Enfys Training & Consultancy's events page.

To view our current training programme for schools, please click on the link: 2018- 2019 events brochure.

If you are unable to make any of the dates in the training brochure, Enfys Training & Consultancy would be more than happy to come and provide training in your setting.

We are also happy to develop a programme/ workshop to meet your organisational needs, please contact us for further information. 

Click on the + symbol to expand and read more about each event. 

taflen a4 enfys English

Understanding Autism for Managers

Description:


Understanding Autism
for Managers

This training course will give you a better understanding of autism (including Asperger syndrome) and increase your confidence in your ability to effectively manage your employee with autism.

Through group exercises and materials you will learn more about autism as well as the right phrases and terminology. You will have an opportunity to meet other managers of workers with autism and to discuss the different ways in which autism can affect someone in the workplace. The training will identify management strategies that can help prevent or address any issues in the workplace.

Key aims
This course will give you the opportunity to:

Increase your understanding of autism and its impact on someone in the workplace

Discuss current issues or concerns relating to your employee with autism

Increase your confidence in managing your employee with autism

Learn how to formulate and implement appropriate management strategies

Clarify the concept of reasonable adjustments and the Equality Act 2010.

Half-day course: £500

Location: (In-house training) at a location of your choice.

45p per mile will be added to the cost of the event to cover travel costs.

Training will be provided to a maximum of 25 delegates (please contact us if you have larger numbers and how we can accommodate this.)

Undertanding Dyslexia for Managers

Description
Understanding dyslexia for Managers a Dyslexia Awareness workshop (half day or full day) can be offered at your site: it covers the following key areas:

• Dyslexia and Dyspraxia
• How these ' hidden ' disabilities can affect staff and work performance
• How to develop a best practice approach to working with colleagues with dyslexia or dyspraxia.

Topics covered include:
• The legal framework, including the Equality Act and Data Protection Act
• How changes in the work environment particularly affect staff with neuro-diverse disorders
• How dyslexia and dyspraxia affect efficiency at work
• Identification and assessment
• Interference and adaptation at different levels: individual, team and institutional
• Reasonable adjustments at different stages of employment life cycle: recruitment, staff development evaluation, promotion
• IT solutions and support and access to work funding
 

Half-day course: £500

Location: (In-house training) at a location of your choice.

45p per mile will be added to the cost of the event to cover travel costs

 
Training will be provided to a maximum of 25 delegates (please contact us if you have larger numbers and how we can accommodate this.) 
 

Deall Awtistiaeth i Reolwyr

Disgrifiad:

Deall Awtistiaeth i Reolwyr 

Bydd y cwrs hyfforddi hwn yn rhoi gwell dealltwriaeth i chi o awtistiaeth (gan gynnwys syndrom Asperger) ac yn cynyddu eich hyder yn eich gallu i reoli eich cyflogai ag awtistiaeth yn effeithiol.
 
Trwy ymarferion grŵp a deunyddiau byddwch yn dysgu mwy am awtistiaeth yn ogystal â'r ymadroddion a'r derminoleg gywir. Byddwch yn cael cyfle i gwrdd â rheolwyr eraill o weithwyr sydd ag awtistiaeth a thrafod y gwahanol ffyrdd y gall awtistiaeth effeithio ar rywun yn y gweithle. Bydd yr hyfforddiant yn nodi strategaethau rheoli a all helpu i atal neu fynd i'r afael ag unrhyw faterion yn y gweithle.

Nodau allweddol

Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r cyfle i chi:

 • cynyddu eich dealltwriaeth o awtistiaeth a'i effaith ar rywun yn y gweithle
 • trafod materion neu bryderon cyfredol sy'n ymwneud â'ch cyflogai ag awtistiaeth
 • cynyddu eich hyder wrth reoli eich cyflogai ag awtistiaeth
 • dysgu sut i lunio a gweithredu strategaethau rheoli priodol
 • egluro'r cysyniad o addasiadau rhesymol a'r Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Cwrs hanner diwrnod: £500

Lleoliad: (hyfforddiant mewnol) mewn lleoliad o'ch dewis.

Bydd 45c y filltir yn cael ei ychwanegu at gost y digwyddiad i dalu am gostau teithio.

Darperir hyfforddiant i uchafswm o 25 o gynadleddwyr (cysylltwch â ni os oes gennych niferoedd mwy a sut y gallwn ddarparu ar gyfer hyn.)

 
 

Deall Dyslecsia i Reolwyr

Disgrifiad

Deall Dyslecsia i Reolwyr 

Gellir cynnig gweithdy ymwybyddiaeth dyslecsia (hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn) ar eich safle:
 
Mae'n ymdrin â'r meysydd allweddol canlynol:
 
 • Dyslecsia a dyspracsia
 • Sut y gall yr anableddau ' cudd ' hyn effeithio ar berfformiad staff a gwaith
 • Sut i ddatblygu dull arfer gorau o weithio gyda chydweithwyr â dyslecsia neu dyspracsia.

Mae'r pynciau a drafodir yn cynnwys:

 • Y fframwaith cyfreithiol, gan gynnwys y Ddeddf Cydraddoldeb a'r Ddeddf Diogelu data
 • Sut mae newidiadau yn yr amgylchedd gwaith yn effeithio'n arbennig ar staff ag anhwylderau niwro-amrywiol
 • Sut mae dyslecsia a dyspracsia yn effeithio ar effeithlonrwydd yn y gwaith
 • Adnabod ac asesu
 • Ymyrraeth ac addasiadau ar wahanol lefelau: unigol, tîm a sefydliadol
 • Addasiadau rhesymol ar wahanol gyfnodau cylch bywyd cyflogaeth: recriwtio, datblygu staff & arfarnu, hyrwyddo
 • Datrysiadau TG a chymorth a chyllid mynediad at waith

Cwrs hanner diwrnod: £500

Lleoliad: (hyfforddiant mewnol) mewn lleoliad o'ch dewis. 

 
Bydd 45c y filltir yn cael ei ychwanegu at gost y digwyddiad i dalu am gostau teithio.
Darperir hyfforddiant i uchafswm o 25 o gynadleddwyr (cysylltwch â ni os oes gennych niferoedd mwy a sut y gallwn ddarparu ar gyfer hyn.)
 
 

Ymwybyddiaeth Awtistiaeth (Blynyddoedd Cynnar)

Disgrifiad

Ymwybyddiaeth Awtistiaeth (Blynyddoedd Cynnar)  

Bydd yr hyfforddiant hwn yn rhoi gwell dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth i chi o awtistiaeth a'r ffordd y mae'n effeithio ar blant yn eich lleoliad.
 
Hyfforddiant sylfaenol ar ymwybyddiaeth o awtistiaeth i bob aelod o staff ym mhob lleoliad blynyddoedd cynnar, p'un a ydynt yn gweithio'n uniongyrchol gyda phlant ag awtistiaeth ai peidio. Bydd pawb sy'n cymryd rhan yn gallu:
 • Nodi'r pedwar maes allweddol o wahaniaeth y mae angen eu hystyried wrth weithio gyda phlant ar y sbectrwm awtistiaeth.
 • Gwybod y gall llawer o blant ar y sbectrwm awtistiaeth fod yn anarferol o sensitif i olygfeydd bob dydd, synau, cyffyrddiad, blasu ac arogleuon gall hyn effeithio ar eu dysgu a'u cyflwr emosiynol.

Cwrs dwy awr: £350 

Lleoliad: (hyfforddiant mewnol) mewn lleoliad o'ch dewis.

 

Bydd 45c y filltir yn cael ei ychwanegu at gost y digwyddiad i dalu am gostau teithio.

Darperir hyfforddiant i uchafswm o 25 o gynadleddwyr (cysylltwch â ni os oes gennych niferoedd mwy a sut y gallwn ddarparu ar gyfer hyn.)

Ymwybyddiaeth Awtistiaeth i Ysgolion

Disgrifiad

Ymwybyddiaeth Awtistiaeth i Ysgolion

Hyfforddiant ymwybyddiaeth sylfaenol o awtistiaeth ar gyfer pob aelod o staff mewn lleoliad oed ysgol. Mae hyn yn cynnwys athrawon, cynorthwywyr addysgu, staff trafnidiaeth, staff amser cinio, uwch reolwyr, llywodraethwyr a staff gwasanaeth fel gweinyddwyr. Bydd pawb sy'n cymryd rhan yn gallu:

 • Nodi'r pedwar maes allweddol o wahaniaeth y mae angen eu hystyried wrth weithio gyda phlant ar y sbectrwm awtistiaeth.
 • Datblygu ymwybyddiaeth o'r gwahaniaethau synhwyraidd a chyfathrebu y gall disgyblion eu profi.

Cwrs dwy awr: £350

Lleoliad: (hyfforddiant mewnol) mewn lleoliad o'ch dewis.

Bydd 45c y filltir yn cael ei ychwanegu at gost y digwyddiad i dalu am gostau teithio.

Darperir hyfforddiant i uchafswm o 25 o gynadleddwyr (cysylltwch â ni os oes gennych niferoedd mwy a sut y gallwn ddarparu ar gyfer hyn.)

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn y Gweithle

Disgrifiad:

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn y Gweithle

Mae'r cwrs yn rhoi cyflwyniad i Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac yn manylu ar bob un o'r nodweddion gwarchodedig fel y gallwch ddysgu mwy amdanynt, a sut i osgoi gwahaniaethu drwy eich geiriau a'ch gweithredoedd. Mae'r cwrs yn edrych ar ba ymddygiad sy'n cael ei wahardd gan y Ddeddf Cydraddoldeb a'i nod yw eich helpu i hyrwyddo amgylchedd gwaith tecach, mwy goddefgar ac amrywiol.

Nodau'r cwrs

Erbyn diwedd y cwrs hwn bydd y dysgwyr yn:

 • Deall eu cyfrifoldebau yn y gweithle fel y nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010.
 • Meddu ar wybodaeth am y nodweddion gwarchodedig a gwmpesir gan y gyfraith.
 • Deall beth mae gwahaniaethu yn ei olygu a gallu adnabod y gwahanol fathau.
 • Deall yr hyn a ystyrir yn ymddygiad gwaharddedig yn y Ddeddf Cydraddoldeb.
 • Bod yn ymwybodol o bwysigrwydd hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth er mwyn i'r gweithle allu bod yn fwy goddefgar a deall.

Cwrs hanner diwrnod: £500

Lleoliad: (hyfforddiant mewnol) mewn lleoliad o'ch dewis. 

Bydd 45c y filltir yn cael ei ychwanegu at gost y digwyddiad i dalu am gostau teithio.


Darperir hyfforddiant i uchafswm o 25 o gynadleddwyr (cysylltwch â ni os oes gennych niferoedd mwy a sut y gallwn ddarparu ar gyfer hyn.)

 
Please enter your name.
Please enter a subject.
Please enter a message.

Your details will be kept for administrative purposes only. By agreeing to our terms you agree for one of our training advisors to contact you.

You must accept the Terms and Conditions.