Ein Gwasanaethau

  • Asesiad Dyslecsia Diagnostig Llawn
  • Profion Sgrinio Dyslecsia
  • Cymorth Cyflogaeth
  • Gwasanaeth Hyfforddi

Gwasanaethau Hyfforddi

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi wedi'u teilwra ar gyfer eich busnes neu sefydliad. Cliciwch yma i weld yr ystod lawn o gyrsiau a gynhigiwn.

Asesiad Dyslecsia Diagnostig Llawn (oedolion a phlant dros 7 oed)

Cyn yr asesiad bydd holiadur yn cael ei anfon yn gofyn am wybodaeth gefndirol. Mae'r asesiad hwn yn para tua phedair awr ac yn cynnwys trafodaeth ynghylch hanes addysgol a datblygiadol a ddilynir gan gyfres o brofion seicometreg safonedig i asesu IQ, cof, cyflymder prosesu, a dadansoddiad manwl o lythrennedd a sgiliau ffonolegol. Cynhelir yr asesiad llawn i nodi a oes anhawster dysgu penodol a gall roi diagnosis swyddogol i chi. Gall hyn, yn ei dro, fod yn gam pwysig tuag at roi strategaethau effeithiol ar waith i wneud y gorau o ddysgu a datblygu strategaethau ymdopi effeithiol.

Ar ôl dadansoddi canlyniadau'r profion, darperir adroddiad ysgrifenedig manwl. Mae hyn yn rhoi'r canlyniadau ym mhob ardal a brofwyd, ac yn nodi a oes anhawster dysgu penodol fel dyslecsia. Caiff proffil o gryfderau a gwendidau ei ddatblygu sy'n llywio argymhellion ar gyfer cymorth yn y dyfodol. Cyn yr asesiad dylech sicrhau bod yr holiadur perthnasol wedi'i lenwi a'i ddychwelyd.

Dolen: Holiadur Teulu

Dolen: Holiadur Ysgol

Dolen: Holiadur Asesu Oedolion

Prawf Sgrinio Dyslecsia (plant dros 7 oed)

Yn aml, cynhelir sgrinio cynnar pan fo hanes o ddyslecsia yn y teulu. Nid yw'r prawf sgrinio'n rhoi diagnosis ond fe'i cynlluniwyd i roi syniad o anawsterau dyslecsia.

Gellir defnyddio'r manylion o’r sgrinio cynnar hyn i gynghori ysgolion ac i gynorthwyo rhieni i ddatblygu sgiliau ar gyfer dysgwyr iau mewn ffordd fwy strategol. Cyn gynted ag y gellir canfod unrhyw anawsterau, y cynharaf y gellid rhoi cymorth priodol a strategaethau addysgu yn eu lle.

Trefniadau mynediad ar gyfer TGAU a safon uwch

Fel rheol, bydd ar fyfyrwyr sydd â dyslecsia angen trefniadau mynediad mewn arholiadau i greu cyfle mwy cyfartal i ymgeiswyr nad ydynt yn ddyslecsig. Gallai trefniadau o'r fath gynnwys cael amser ychwanegol i gwblhau'r arholiad a bod â hawl i ddefnyddio darllenydd, ysgrifennydd neu brosesydd geiriau.

Cynhelir asesiadau priodol a chwblheir adroddiad byr a ddylai gael ei gyflwyno i'r ysgol i gefnogi'r broses.

Cyfrifoldeb yr ysgol yw dehongli'r sgorau a gwneud cais i'r corff arholi

Lwfans Myfyrwyr Anabl (Disabled Student Allowance)

Grant gan y Llywodraeth yw hon i fyfyrwyr y DU mewn addysg uwch i dalu costau ychwanegol sy'n codi oherwydd anabledd, megis cyfrifiadur a meddalwedd perthnasol. Nid yw'r grant yn dibynnu ar incwm y rhieni.

Er mwyn gwneud cais am arian drwy'r lwfansau i fyfyrwyr anabl, mae'n rhaid i chi lenwi a chyflwyno'r ffurflen DSA1 (ar gael yn: www.direct.gov.uk/dsa). Rhaid cael prawf o'ch anabledd i gyd-fynd â hyn. Yn achos dyslecsia, mae angen asesiad diagnostig llawn. Rhaid cynnal yr asesiad hwn ar ôl eich pen-blwydd yn 16.

Cymorth Cyflogaeth

Mae hyfforddiant ac ymgynghoriad Enfys yn gallu darparu gwasanaeth hyfforddi a chynorthwyo i fusnesau, a darparu cymorth 1-1 neu mewn grŵp bach o gyfoedion. Fe ariannir drwy'r cynllun Mynediad i Waith, (Access to Work) neu bydd adnoddau dynol ac iechyd galwedigaethol  yn talu am ein gwasanaeth i ddarparu hyfforddiant i bobl â chyflyrau niwro-amrywiol. Ar gyfartaledd yr ydym yn treulio pedair sesiwn 2 awr yn cael eu dosbarthu dros ddau fis, mae gan rai pobl lai na hyn, rhai mwy.

Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant ymwybyddiaeth i'r sefydliad cyfan, sy'n cwmpasu cydnabyddiaeth, addasiadau rhesymol a rhwymedigaethau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Mae'r hyfforddiant i gyd yn hwyl, yn rhyngweithiol a bydd yn gadael argraff barhaol.

Mae taflen wybodaeth mynediad i waith i gyflogwyr ar gael yn www.gov.uk/government/publications/access-to-work-guide-for-employers

Mae mynediad i waith hefyd wedi cynhyrchu llythyr cymhwysedd, y gallwch ei roi i'ch cyflogwr neu fynd i gyfweliad am swydd. lawr lwythwch gopi yn: www.gov.uk/government/publications/access-to-work-eligibility-letter-for-employees-and-employers

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cynhelir pob asesiad yn unol â chanllawiau'r DfES

Gellir cynnal asesiad yn eich cartref eich hun, mewn swyddfa yn Aberystwyth, neu, gyda chaniatâd ysgol eich plentyn, mewn ystafell dawel ar safle'r ysgol. Mae hyn hefyd yn gyfle i gysylltu ag athrawon a staff cymorth.

Mae'r adroddiad manwl a'r argymhellion a ddarperir fel rhan o'r asesiad llawn yn galluogi rhieni ac athrawon i ddarparu strategaethau priodol i gefnogi eich plentyn i gyrraedd ei botensial academaidd a datblygu agwedd gadarnhaol a hyderus at ddysgu.

Angen Cymorth Arbennig?

Mae gennym dros 15 mlynedd o brofiad o ran nodi anghenion addysgol a hyfforddiant unigol.

office@enfys.cymru I 07889218942