Darparwr Hyfforddiant Awtistiaeth Arbenigol

Mae Enfys yn ddarparwr hyfforddiant awtistiaeth arbenigol sy'n cynnig amrywiaeth o gyrsiau ymwybyddiaeth o awtistiaeth, pecynnau hyfforddi pwrpasol, modiwlau achrededig Agored Cymru a phecynnau hyfforddi ar-lein.

Hyfforddiant ac Ymgynghoriad Enfys

Gwasanaethau asesu ac ymgynghori awtistiaeth

Rydym yn ddarparwr hyfforddiant arbenigol sy'n cynnig cyrsiau sydd wedi'u teilwra i fodloni gofynion eich sefydliad.

Mae hyfforddiant Enfys hefyd wedi'i achredu i redeg cymwysterau ac unedau Agored Cymru.

Mae ein cyrsiau hyfforddi wedi cael eu cynllunio i ddiwallu anghenion penodol sectorau amrywiol, yn amrywio o addysg, lletygarwch, y gweithle, rôl gwasanaethau cwsmeriaid. Mae hyn yn caniatáu i bob pecyn o hyfforddiant ddarparu enghreifftiau, strategaethau ac awgrymiadau defnyddiol penodol.

Gall hyfforddiant ddigwydd mewn lleoliad o'ch dewis, gallwn ddarparu pecynnau wedi'u teilwra, hyfforddiant wyneb yn wyneb, cyrsiau ar-lein a sesiynau Q&A byw.

Pam dewis Hyfforddiant Enfys?

Bach a chyfeillgar

Rydym yn gwmni bach a chyfeillgar sydd wedi'i sefydlu'n dda, sy'n cynnig gwasanaeth personol i'n holl gwsmeriaid.  Dydyn ni ddim yn allgyrchu ein hyfforddiant, mae ein holl gyrsiau'n cael eu rhedeg gan Einir Trimble sydd â dros 15 mlynedd o brofiad yn gweithio gydag unigolion ar y sbectrwm awtistiaeth. Rydym yn ymfalchïo yn ein henw da am ansawdd, proffesiynoldeb a gwerth da.

Arbenigedd

Mae gan hyfforddwyr brofiad o weithio gydag unigolion ar draws y sbectrwm awtistiaeth a chydag oedrannau amrywiol. Bydd hyfforddwyr yn rhannu strategaethau ac awgrymiadau ymarferol ar sut orau i gefnogi unigolion ar y sbectrwm awtistiaeth.

Dwyieithog

Gellir darparu hyfforddiant yn Gymraeg neu yn Saesneg, neu'r ddau.

Pwrpasol

Yn Enfys, rydym wir yn poeni bod ein hyfforddiant yn diwallu eich anghenion sefydliadol, ac yn hapus i greu pecynnau pwrpasol. Rydym yn cynnig ymgynghoriad am ddim i drafod ac i ddeall eich sefydliad cyn datblygu unrhyw becyn neu gwrs.

Deuwn atoch

Rydym yn darparu hyfforddiant pan a lle rydych ei eisiau yn unman yn y DU.

Cleientiaid Hapus

Rydym yn angerddol am yr hyn rydym yn ei wneud yn Enfys, rhannu strategaethau, creu empathi a dealltwriaeth am unigolion ar y sbectrwm awtistiaeth.

Mae gennym lawer o gleientiaid hapus, dim ond darllen rhai o'n sylwadau yn y gorffennol.

"DIolch Einir am gyflwyniadau difyr ac addysgiadol iawn am awtistiaeth; heb os, bydd y wybodaeth a gyflwynwyd gennyt o gymorth i'n staff a'n ymgeiswyr wrth weithio â phlant a phobol ifanc yn y dyfodol. Roedd pawb wedi llwyr fwynhau'r sesiynau.. "

Angharad Llwyd-Jones

Dirpwy Reolwr Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol a Chynllun Ysgolion Cam wrth Gam. Mudiad Meithrin. 

 "Diolch Einir am ymweld â ni yn Homestart-Ceredigion a chynnal sesiwn ar awtistiaeth, codi ymwybyddiaeth a helpu ein gwirfoddolwyr i gefnogi teuluoedd yn fwy effeithiol. Roedd yn fore diddorol a phleserus, Diolch eto."


Avril Gartland
Homestart-Ceredigion

"Cafwyd sesiwn rhagorol gan Einir Trimble yma yn y Brifysgol ar gyfer yr Hyfforddeion TAR Uwchradd. Roedd defnydd diddorol, amrywiol, gwych, a phwrpasol o adnoddau gweledol, fideos, profiad dysgu, cyfle i drafod a digon o syniadau ymarferol i ’w defnyddio mewn ysgol. Roedd yr Hyfforddeion i gyd wedi elwa yn fawr o’r sesiwn a wedi dysgu cymaint am awtistiaeth a fydd yn sicr yn eu galluogi i fod yn ddarpar athrawon mwy effeithiol."

Manon Lewis.

Tiwtor Hanes a Daearyddiaeth TAR. 

Prifysgol Aberystwyth